Uittreksel uit het Strafregister

Een uittreksel uit het strafregister kunt u niet bij de Ambassade verkrijgen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Een uittreksel uit het strafregister kunt u niet bij de Ambassade verkrijgen. U moet u richten tot de admi­nistratie van uw gemeente.

  • Personen die in België wonen of verblijven, moeten zich voor een uittreksel uit het strafregister tot de gemeente wenden.
  • Personen die niet meer in België wonen of verblijven, maar nog wel staan ingeschreven in een gemeente, moeten zich wenden tot de gemeente van hun laatste woonplaats of verblijfplaats.
  • Als u in het buitenland woont en bij de Ambassade of een consulaat ingeschreven bent en als het document bestemd is voor gebruik in het buitenland is de Dienst centraal Strafregister in België bevoegd.

Richt een schriftelijke aanvraag, getekend door de persoon in kwestie, per post, per fax of e-mail met de volgende informatie:

  • naam en voornaam;
  • adres;
  • geboortedatum en -plaats;
  • handtekening van de aanvrager;
  • kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief).

Het is aanbevolen een kopie van de identiteitskaart of het paspoort toe te voegen, maar dit is niet verplicht. Het uittreksel van het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie (ook de verzendingskosten) en kan in het Nederlands, in het Frans of in het Duits zijn.

Dienst centraal Strafregister 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel - België 
Tel: +3202 552 27 48 
Fax: +32 2 552 27 82 
e-mail: cjc-csr@just.fgov.be

FOD Justitie: http://just.fgov.be/

Opmerking: Als het uittreksel dat u nodig heeft een periode dekt wanneer u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot de bevoegde autoriteiten in dat land.

Voor Oostenrijk: www.help.gv.at/Content.Node/30/Seite.300000.html#beschein (Strafregisterbescheinigung) (in het Duits)

Voor Slovakije: www.genpro.gov.sk/register-of-convictions/contacts-254f.html (in het Engels)

Voor Slovenië: In Slovenië kan het uittreksel uit het strafregister aangevraagd worden bij het ministerie van justitie. De aanvraag dient per post te worden opgestuurd of afgeleverd aan het ministerie (Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana) of per fax op het nummer +386 1 369 56 25. Zie link voor meer informatie in het Sloveens: www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/potrdila_in_obrazci/